حالت 01

تیم خلاق

مدیر بازاریابی
محمود عباسی
طراح
رز اسمیت
مونا احمدی
توسعه دهنده وب
مونا احمدی
مدیر محصول
سارا احمدی
حالت 02

تیم خلاق

مدیر بازاریابی
محمود عباسی
طراح
رز اسمیت
مونا احمدی
توسعه دهنده وب
مونا احمدی
مدیر محصول
سارا احمدی
مونا احمدی
توسعه دهنده وب
مونا احمدی
طراح
رز اسمیت
طراح
رز اسمیت
مدیر محصول
سارا احمدی
مدیر بازاریابی
محمود عباسی
حالت 03

تیم خلاق

مدیر بازاریابی
محمود عباسی
طراح
رز اسمیت
مونا احمدی
توسعه دهنده وب
مونا احمدی
مدیر محصول
سارا احمدی
حالت 01

کاروسل تیم

حالت 02

کاروسل تیم

حالت 03

کاروسل تیم